Danh sách Quy chế, Quy định của Trường

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tải về

163/QĐ-THTS-ĐT

10/04/2017

Quy chế tuyển sinh của Trường Trung học Thủy sản

817/QĐ-THTS-HC

30/12/2016

Quy chế chi tiêu nội bộ 2017

816/QĐ-THTS-QT

30/12/2016

Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của Trường Trung học Thủy sản

375/QĐ-THTS-HC

04/08/2016

Quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và Công đoàn trong Trường Trung học Thủy sản

271/QĐ-THTS-HC

14/06/2016

Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua-khen thưởng trường Trung học Thủy sản

272/QĐ-THTS-HC

14/06/2016

Sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển dụng, hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm viên chức trường Trung học Thủy sản

274/QĐ-THTS-QT

14/06/2016

Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại Trường Trung học Thủy sản

253/QĐ-THTS-HC

01/06/2016

Quy chế tuyển dụng hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm viên chức Trường Trung học Thủy sản

236/QĐ-THTS-ĐT

27/05/2016

Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình của trường Trung học Thủy sản

715/QĐ-THTS-HC

31/12/2015

Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Trường Trung học Thủy sản

 

714/QĐ-THTS

31/12/2015

Quy định quản lý tài sản của Trường Trung học Thủy sản

 

712/QĐ-THTS-HC

31/12/2015

Quy định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức trường Trung học Thủy sản

 

711/QĐ-THTS-HC

31/12/2015

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Trung học Thủy sản

 

182/QĐ-THTS-CTHS

25/04/2014

Nội quy Khu nội trú (Ký túc xá)

 

181/QĐ-THTS-CTHS

25/04/2014

Quy chế công tác học sinh ngoại trú Trường Trung học Thủy sản

 

581/QĐ-THTS-HC

10/12/2012

Quy chế tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản của Trường trung học Thủy sản

 

459/QĐ-THTS-HC

08/10/2012

Quy định hoạt động sáng kiến

225/QĐ-THTS-HC

15/05/2012

Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Trường Trung học Thủy sản

211/QĐ-THTS-CTHS

24/04/2012

Quy chế học sinh nội trú Trường Trung học Thủy sản năm 2012

210/QĐ-THTS-CTHS

27/04/2012

Quy chế học sinh Trường Trung học Thủy sản

58/HD-THTS-CTHS

14/02/2012

Hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện học sinh Trường Trung học Thủy sản

55/QĐ-THTS-CTHS

10/02/2012

Quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập

719/QĐ-THTS-HC

30/12/2011

Quyết định Về việc ban hành Quy tắc đạo đức và ứng xử của nhà giáo Trường Trung học Thủy sản

158/QĐ-THTS-QT

28/03/2011

Quy định về sử dụng điện để tiết kiệm điện

623/QĐ-THTS-CTHS

11/10/2010

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Giáo viên chủ nhiệm

422/QĐ-THTS-CTHS

10/08/2010

Quy chế công tác học sinh nội trú Trường Trung học Thủy sản

234/QĐ-THTS-HC

22/04/2010

Nội quy tiếp công dân

53/QĐ-THTS

28/01/2010

Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn làm việc trong Trường THTS

479/QĐ-THTS

09/09/2009

Quy định chế độ hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh diện chính sách

59/QĐ-THTS

05/03/2009

Nội quy ra vào cổng

58/QĐ-THTS

05/03/2009

Nội quy làm việc

48/QĐ-THTS

12/03/2008

Về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường
Phòng Hành chính - Tổ chức

 

Tin bài khác